Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Groepstherapie

Mens
Door (cyber)onveilig gedrag bespreekbaar te maken wordt het taboe op het maken van meldingen doorbroken. Het geeft medewerkers handvatten om elkaar makkelijker op onveilig gedrag aan te spreken. Groepstherapie is een Ons Kent Ons interventie.

Groepstherapie is één van de interventies behorend bij Ons Kent Ons. Mensen vinden het vaak moeilijk om elkaar aan te spreken op verdacht of ongewenst gedrag. Door (cyber)onveilig gedrag bespreekbaar te maken wordt het taboe doorbroken. Het geeft medewerkers handvatten om elkaar makkelijker op onveilig gedrag aan te spreken.

Groepstherapie bestaat uit terugkerende groepsbijeenkomsten met een relatief lage organisatie-eenheid, bijvoorbeeld een team, groep of afdeling. Het doel van deze interventie is om cyberveilig gedrag bij mensen op de agenda te zetten en te houden en hen te leren hoe collega’s aan spreken op cyberonveilig gedrag.

Implementatie

De bijeenkomsten hebben als doel het creëren van draagvlak voor het bespreekbaar maken van cyberonveilig gedrag en het implementeren van de interventies om het gedrag te verbeteren. Zet cyberveilig gedrag op de agenda van medewerkers en geef handvatten om elkaar aan te spreken. Zo wordt er bijvoorbeeld in de bijeenkomsten geoefend met het aanspreken van elkaar door middel van rollenspellen.

Groepstherapie doelt op het creëren van een open communicatiesfeer waarin:

  • Getoonde of geobserveerde cyberonveilige handelingen besproken kunnen worden
  • Afspraken gemaakt kunnen worden over hoe cyberveilig gedrag te verbeteren en wie wat gaat doen
  • Manieren om elkaar aan te spreken geoefend kunnen worden

Resultaten van de bijeenkomsten zijn:

  • Mensen begrijpen waarom er cyberveilig gehandeld moet worden
  • Teamleden zijn het eens met het aanspreken van elkaar op het vertonen van cyberonveilig gedrag
  • Teamleden zijn geoefend in hoe ze elkaar kunnen aanspreken op cyberonveilig gedrag

Interventie meten

Bij de interventie ‘Groepstherapie’ gaat het met name om het bespreekbaar maken van cyberonveilig of ongewenst gedrag bij collega’s onderling.

Zelfrapportage

Een belangrijk aspect van deze interventie zijn groepsbijeenkomsten met ruime mogelijkheden voor zelfrapportage. Hier kan goed gebruik van worden gemaakt om inzicht te krijgen in factoren die bij de medewerkers een rol spelen bij onveilig cybergedrag.

Observeren

Collega’s zien gedrag van elkaar en leren elkaar erop aan te spreken. Observaties kunnen worden gebruikt om te evalueren hoe gemakkelijk of ongemakkelijk mensen elkaar aanspreken en over cyberveiligheid spreken.

Interventie op maat voor uw organisatie?